Algemene voorwaarden betreffende het NK Banaanvaren

Algemene voorwaarden

 1. 1. Algemeen

  1. De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Banaanvaren -hierna genoemd de organisatie - bestaat uit eigenaar van de waterskischool De Uitvliet J.A.C. Harbers (Joost) en partner Sandra Meulemeske. Hieronder de gegevens van De Uitvliet:

   De Uitvliet
   Heppertsestraat 41, 6628 AH Altforst, Tel: 06-51885940
   KvK: 60133449   Email: joost@uitvliet.nl

  2. De organisatie stelt zich ten doel om het product “Nederlands Kampioenschap banaanvaren, hierna te noemen NK Banaanvaren” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant de organisatie zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan zijn gasten.
  3. De Uitvliet heeft zijn residentie op Campingpark Het Groene Eiland, gelegen in recreatiegebied de Gouden Ham te Appeltern. Ook het NK Banaanvaren vindt plaats op deze lokatie, hierdoor zijn naast deze algemene voorwaarden, ook de algemene voorwaarden en gedragsbepalingen van Campingpark Het Groene Eiland van kracht. Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij de Receptie van de camping of via onderstaande gegevens:

   Het Groene Eiland
   Lutenkampstraat 2, 6629 KS Appeltern, Tel: 0487-56 21 30, Fax: 0487-56 15 40
   KvK: 11053662   Email: info@hetgroeneeiland.nl

 2. 2. Overeenkomst

  Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 3. 3. Reservering

  Reserveren voor deelname aan het NK Banaanvaren is mogelijk via het deelnameformulier op de website van het NK Banaanvaren. Na inschrijving worden er automatisch e-mails ter bevestiging van de inschrijving verstuurd naar de contactpersoon van het team en naar de organisatie van het NK Banaanvaren. Tevens wordt er vanaf dat moment gedurende 7 dagen een optie geplaatst voor jullie team, met een uiterste datum van 14 dagen voor aanvang van het evenement. Voor inschrijvingen tussen 22 augustus en 29 augustus worden enkel opties geplaatst gedurende 24 uur.

 4. 4. Team samenstelling

  Een team bestaat uit minimaal 8 personen, allen 16 jaar of ouder. Tevens is het mogelijk om 2 extra deelnemers (m/v/) in te schrijven welke kunnen worden ingezet als reserve deelnemer (m/v/) of voor de tactische wissels. Dit zijn de enige personen die namens het team plaats mogen nemen op de Bananen tijdens het evenement.

 5. 5. Betaling

  Opties die zijn geplaatst voor 22 augustus worden omgezet in een definitieve reservering nadat het basisbedrag voor deelname is voldaan aan De Uitvliet. Dit kan contant of per pin bij Joost Harbers bij Waterskischool De Uitvliet of bijvoorkeur per bank op IBAN NL42 RABO 0103 2065 23 o.v.v. "Basis betaling [team naam]“ t.n.v. J.A.C. Harbers. Inschrijvingen vanaf 22 augustus zijn pas definitief nadat het volledige bedrag is voldaan, inclusief extra deelnemers en alle opties.

 6. 6. Extra deelnemers en opties

  Extra deelnemers en opties zoals bijvoorbeeld barbecue en camping dienen uiterlijk op 22 augustus bij ons bekend te zijn en te zijn voldaan. Je ontvangt hiervan per e-mail tijdig bericht. Ook zullen wij alle deelnemers middels nieuwsbrieven hiervan op de hoogte houden.

 7. 7. Voorbehoud

  De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door de organisatie zal een andere mogelijke datum aangeboden worden. Indien het niet mogelijk is een nieuwe geschikte datum te vinden, zal er restitutie van de inschrijfgelden plaats vinden binnen uiterlijk 30 dagen na de initiële evenement datum.

 8. 8. Leverantie

  Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van de organisatie.

 9. 9. Annulering

  Annulering met restitutie van inschrijfgelden is beperkt mogelijk, immers in de beperkte capaciteit wordt voor u een plaats gereserveerd en kan niet altijd op korte termijn door een ander teams ingevuld worden. Als organisatie van het NK Banaanvaren zullen wij altijd ons best doen om met u tot een passende oplossing te komen.

 10. 10. Onderbreking en vroegtijdige beëindig

  Waar de organisatie is gebaat bij het goed verlopen van het evenement zonder onderbrekingen kunnen er zich situaties voor doen waardoor de organisatie van het NK Banaanvaren er voor kiest om het evenement voor onbepaalde tijd stil te leggen of zelfs vroegtijdig te beëindigen. Mocht dit als gevolg hebben dat één of meerdere teams niet aan alle onderdelen deel heeft kunnen nemen, dan zullen wij met de betreffende teams in de dagen na afloop van het evenement contact opnemen over eventuele restitutie of tegemoetkomingen.

 11. 11. Aansprakelijkheid en schade

  Zowel de organisatie als De Uitvliet is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortsvloeit. Indien de organisatie of De Uitvliet op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren wordt. De organisatie en De Uitvliet aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van een watersport of enige andere activiteit verzorgd door of namens de organisatie of De Uitvliet. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

  Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de organisatie. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak.

 12. 12. Prijzen

  Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

 13. 13. Gedragsregels

  Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Vooraf aan het evenement worden reglementen aan alle teams uitgereikt en zijn deze op verschillende plaatsen op de evenementenlocatie in te zien. Een ieder die zich niet aan de gestelde regels houdt, wordt onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade –zulks door De Uitvliet te bepalen- zullen wij u in rekening brengen.

 14. 14. Aanwijzingen en medewerking

  Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van de organisatie of de door de organisatie aangestelde vrijwilligers terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de evenementenlocatie dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers van de evenementenlocatie te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.

 15. 15. Toepasselijk recht en geschillen

  Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Uitvliet tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bedankt